Vad krävs för att bli Hedersmedlem i Jór?

Enligt stadgarna ska följande uppfyllas:

  • Medlem som under ett flertal år (i regel ej understigande 10 år)- i ledande ställning med initiativ, handlingskraft och organisationsförmåga som varit verksam för föreningen på ett betydande sätt.

 

  • Medlem som på annat sätt genom aktivt stöd och genom upprepade eller unika, betydelsefulla tjänster bidragit till föreningens utveckling.  

 

Nominering till hedersmedlem sker en gång per år och det är föreningens medlemmar som nominerar någon och skickar nomineringen till Förtjänstkommittén och ska inkludera meritförteckning och motivering. Förtjänstkommittén som utser en hedersmedlem som presenteras för styrelsen som sedan tar ett beslut. Styrelsen utser max en hedersmedlem per år.  Styrelsens beslut ska vara enhälligt.

 

Behandling av inkomna förslag ska i alla instanser behandlas konfidentiellt och endast beslut ska protokollföras.  

Gratifikationen delas ut på årsmötet.   

 

Utöver förslaget ska även förslag som avvisats av Förtjänstkommittén med motivering tillställas styrelsen.

 

Utmärkelsen Hedersmedlem bör utdelas spar-

samt så att det alltid ska behålla sin karaktär av särskild och eftersträvansvärd utmärkelse.

 

Förtjänstkommittén väljs på årsmötet